Kế hoạch kiểm tra cuối kì I năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/12/2023, Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 35/KH-PHIAHDRAI về việc tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kì I năm học 2023-2024. Chi tiết ở file đính kèm./.